adolf eugene von rosen

Adolf Eugene von Rosen var född 1797 i Malmö, son av Gustaf Fredrik (1758-1815). Avled 1886 i Stockholm. Arklimästare vid amiralitetet 1814.Extra kadett vid Karlberg 1814. Bevistade 1814 fälttåget i Norge och därvid intagandet av Valöarna och Fredriksstad. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1815. Löjtnant i storbritanniska flottan 1820-1821, varunder han deltog i en mindre affär med en amerikansk sjörövare under spanska kusten. Bevistade såsom ambassadkavaljer konung Georg IV:s kröning i London 1821. Adjutant hos norske riksståthållaren 1821–1823.Löjtnant vid örlogsflottan 1822. Erhöll tre års permission för idkande avkofferdifart 1824. Premiärlöjtnant vid kunglig maj:ts flotta 1824. Organiserade och utrustade två linjeskepp och tre fregatter, vilka av kronan försåldes till södra Amerika 1825. Disponent vid Motala mekaniska verkstad 1828–1830. Avsked från flottan 1831. Anlade mekaniska verkstaden i Nyköping 1831. Majors n.h.o.v.1831. Major vid flottans mekaniska kår 1833. Sändes av konung Carl XIV Johan till Grekland för att på konungens av Grekland begäran organisera nämnda lands marin 1834. Överstelöjtnant i grekiska marinen 1834. Préfet maritime i grekiska marinen 1835. OffGrFrO med guldkors 1836. Avsked ur grekisk tjänst 1836. Anställd i österrikisk tjänst och uppgjorde därunder plan för Adriatiska havets defension 1837. RSO 1841. Vistades sedermera till år 1845 i Frankrike och England, i Frankrike utarbetade han planen till den första fregatt, Pomone kallad, med propeller samt maskineriet under vattenlinjen, och i England fregatten Amphion med nära lika konstruktion. Återkom 1845 till Sverige och erhöll då tillåtelse att anlägga de första järnvägarna i Sverige. Överstelöjtnant vid flottans mekaniska kår 1846. Juryman vid världsutställningen i London 1851–1852. Direktör i kungliga svenska aktiebolaget för järnväg mellan Köping och Hult 1853–1886.Erhöll CXIVJ:s medalj 1854. Överste i flottans mekaniska kår 1855. Ledamot avjärnvägskommittén 1855–1856. Erhöll livstidspension av 3,000 rdr rmt av rikets ständer för sina förtjänster om järnvägars anläggande i riket 1856. Grekisk generalkonsul i Sverige och Norge 1856–1873. KVO 1862. KGrFrO 1873. KmstkVO 1878. Gift 1835 med Eufrsyne Rizo-Rangabé (1815-1886). Paret fick ett barn: Georg Johan Otto (1843-1923).

Londonutställningen 1851,  var världens första världsutställning. Den hölls i nybyggda Crystal Palace i Hyde Park i London.
Londonutställningen 1851, var världens första världsutställning. Den hölls i nybyggda Crystal Palace i Hyde Park i London.