Fituna

Fituna är en herrgård och ett tidigare säteri som ligger vid Kvarnåns utlopp i Mörkarfjärden i Sorunda socken och Nynäshamns kommun på Södertörn i Södermanland. Tillsammans med Fållnäs har Fituna varit ett av de säterier som haft större betydelse inom Sorunda. Området med sin bevarade bebyggelse är av riksintresse. Fituna är belagt redan 1384 som sätesgård för Sigge Brun. Under medeltiden låg gården på den så kallade Storängen, en beteshage sydost om dagens Fituna. Flera husgrunder syns nu skymta i hagens grässvålar och i dess anslutning ligger odlingsrösen och fossila åkrar. Namnet Fituna kommer av fit, ett äldre ord för just fuktig äng och tuna i betydelsen gård, ofta i ägo under personer inom frälset eller biskopsämbetet. Fituna övergick via gifte till Erland Pedersson Bååt på 1400-talet och därefter ärvdes godset inom släkten Bååt fram till 1600-talets slut. Från gården går en väg till Sorunda kyrka där Fituna har haft en egen stiglucka i bogårdsmuren. Gården flyttades 1658 till nuvarande plats vid Kvarnåns bäckravin men ryssarna letade sig in via åns mynning och brände godset 1719. Fitunas nästa manbyggnad uppfördes i karolinsk stil på 1720-talet och en så kallad "Excellensflygel" tillbyggdes åt översten Carl Henrik Bonde. Huvudbyggnaden av knuttimmer panelades utvändigt med ljusmålad locklist och försågs med ett säteritak. Lantmäterikartan från 1803-1804 visar att Fitunas båda tillfartsvägar mot norr och sydväst har fortfarande samma sträckning. Huvudbyggnaden revs på 1950-talet och ersattes med en ny. Nya byggnaden har i senare tid renoverats och en fristående paviljongliknande flygel har blivit tillbyggd på norra gavelsidan. Några ekonomibyggnaderna är från 1900-talets första hälft, en del har blivit ombyggda och nya har tillkommit. En ny maskinhall uppfördes 1992. Gården bedrivs idag som stallverksamhet med hästavel och ett hundratal travhäster, samt odling av spannmål och oljeväxter. Fituna ägdes sedan 1970-talet av Stockholms kommun och utarrenderades. Som ett led i att Stockholm ska sälja mark och byggnader utanför kommungränsen som inte behövs för den egna verksamheten beslöts i april 2009 att egendomen Fituna skulle säljas. Fitunas marker bestod då av 340 hektar åker och 850 hektar vatten och värderades inför försäljningen till 155 miljoner kronor. Köparen blev M & M Fastighetsförvaltning och advokat Michael Lindblom.