gustaf fredrik hans göran von rosen

 Gustaf Fredrik Hans Göran von Rosen var född 1895 i Stockholm, son till Reinhold Gustaf Edvard Moore von Rosen (1865-1946). Studentexamen 1913.Volontär vid livgardet till häst 1913. Officersexamen 1915.Fänrik i regementet 1915. Löjtnant i regementet 1918. Attaché i Brüssel 1920.Genomgick krigshögskolan 1921–1922 och 1923–1924. RDDO 1923.ChilAM3kl 1924. RNedONO m sv 1924. RFinl VRO1kl 1924. Aspirant vid generalstaben 1925–1928. Löjtnant vid livregementet till häst 1927. RSpMFOvk1kl 1929.Ryttmästare i regementet 1930. Tjänstgöring vid tyska riksvärnet 1930-1931. Militärattaché i Washington 1931-1932. Ryttmästare vid regementet 1935. RSO 1936. Militärattaché i London 1938. Major i armén 1939. Militärattaché och major å Arméstabens stat 1940. RVO 1940. Överstelöjtnant i regementet 1942. Förklarad såsom major vid och såsom överstelöjtnant i Kavalleriet samt förordnad såsom överstelöjtnant vid Kavalleriet 1942. Överstelöjtnant vid Norrlands dragonregementet. RJohO. Försvarsattaché och översteslöjtnant vid försvarsstaben 1945. Överste i armén 1945. Överstelöjtnant vid försvarsstaben 1948-1949.RNO 1949. Överste vid försvarsstaben och i kavalleriet 1952. KDDO2gr. KSO 1952. KSO1kl 1954. Avsked från försvarsstaben 1955. Gift 1:a med Ella Clara Lillian Maud von Rosen (1902-1988). Paret fick tre barn: Agnes Elsa Clara Lillian Maud (1924-2001), Maud Florence Ella (f. 1925), Ellen Nancy Mary (f. 1930). Gift 2:a med Ingeborg Elsa Gustava Silfverschiöld (1910-1956). Paret fick två barn: Ebba Margareta Ingeborg Elsa Gunilla (1939-1956), Gustaf Fredrik Sten Otto Reinhold (1945-1956). Av en oförklarlig anledning sköt han den 2 januari 1956, på Fituna, sin hustru och sina två barn samt sig själv.

Fituna herrgård på flygfoto från 1959.
Fituna herrgård på flygfoto från 1959.