Gustaf fredrik (gösta)

Gustaf Fredrik (Gösta) var född 1803 på Bergs majorställe, Älgå socken, Värmlands län, son av Axel Pontus (1773-1834). Student i Uppsala 1816. Kadett vid Karlberg 1817. Utexaminerad 1819. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1819. Utexaminerad från högre artilleriläroverket 1823. Ordonnansofficer hos konungen 1826. Löjtnant i armén 1827 och vid regementet 1829. Kapten i armén 1831. Kapten vid generalstaben 1831. Kammarherre hos drottningen 1834. Kapten vid regementet 1834. Adjutant hos konungen 1836. Major vid Bohusläns regemente 1837. RSO 1839. Överstelöjtnant i armén 1843. Hovmarskalk hos änkedrottningen 1844. Chef för 4. militärdistriktets stab 1844. Anställd som adjutant hos preussiske generalen von Pfuel under dess vistelse härstädes med anledning av konung Oskar I:s tronbestigning 1844. RPrJohO 1844. Chef för kronprinsens stab 1852. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i generalstaben och armén 1853. Överste i armén 1853. Avsked från sistnämnda stabschefsbefattning samt från krigstjänsten 1858. KSO1kl 1858. Tjänstfri vid hovet 1860. Underkansler vid KMO och KmstkNO 1861.Gösta gifte sig 1832 med grevinnan Sofia Lovisa  Augusta Piper (1809-1884). Paret fick sju barn: Ebba (1833-1882), Axel (1834-1917), Conrad August (1835-1913), August Robert (1838-1922), Nils August Fritz (1840-1894), Jeanette (1846-1849) samt Gustaf Pontus August (1849-1922).

Bergs majorställe, Älgå socken, Värmlands län.
Bergs majorställe, Älgå socken, Värmlands län.