Släktmöten

Ordinarie släktmöte hålls i Stockholm vart tredje år under maj månad. Till detta utfärdas senast en månad i förväg, genom styrelsens försorg, kallelse till samtliga medlemmar. Önskar medlem lämna motion till släktmöte skall denna vara styrelsen tillhanda senast 1 mars det år släktmötet skall hållas. Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid släktmötet
2) Val av sekreterare och protokollsjusterare som jämte mötets ordförande skall justera protokollet från släktmötet, tillika rösträknare
3) Styrelsens och revisorernas berättelser
4) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande förvaltning av föreningen och dess medel sedan föregående släktmöte
5) Behandling av och beslut om eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
6) Val av sju styrelseledamöter, två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant samt valberedning bestående av tre ledamöter. Samtliga väljs för tiden till nästa ordinarie släktmöte
7) Övriga ärenden