Stipendier och ansökan om medel

Hjälp lämnas i första hand såsom understöd genom bidrag till levnadsomkostnader under ömmande omständigheter eller såsom stipendier för postgymnasial utbildning. Bidrag kan även ges till vård av familjehistoriska minnesmärken. Ansökningar om stipendier och understöd insändes till styrelsen som fattar beslut om dessa. Styrelsen kan inom sig delegera handhavande och beslut att ske i enlighet med de riktlinjer styrelsen fastställt. Styrelsen beslutar om hur ansökan ska se ut och när den skall vara insänd samt om hur medlemmarna skall informeras om detta.

Samtliga ansökningar behandlas enligt stadgarna för Grevliga ätten von Rosens släktfond av styrelsen. 
Endast kompletta ansökningar behandlas. Motiveringen är en viktig del av ansökan en mer utförlig motivation kan lämnas på separat bilaga. Bilagan skall då märkas med personnummer och datum. Ansökan kan fyllas i elektroniskt men en utskriven version av ansökan och eventuell bilaga måste skrivas under av den ansökande och skickas in i original till adress enligt nedan. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Beslut om utdelning ur släktfonden fattas av styrelsen. Beslut meddelas sökande skriftligen eller via mail om mailadress har angivits.

Klicka på länken för att hämta formulär i: Word filformat eller PDF filformat eller JPG filformat

som du skriver ut och sedan skickar till:
Carl von Rosen
Norra Ving Ekhagen 1
532 93 AXVALL
 
Eventuella frågor skickas till: carl@vonrosen.org