Styrelsen

  • Fredrik von Rosen, ordförande
  • Clarence von Rosen, ledamot, kassör
  • Eva von Rosen, ledamot
  • Eric von Rosen, ledamot
  • Fritz von Rosen, ledamot
  • Irene von Rosen, ledamot, sekreterare
  • Ulrik von Rosen, ledamot